Dinh Quyen Duong

About Dinh Quyen Duong

Bé Quyền 18 tuổi, hiện công tác tại Quyền Dương IT với vị trí giữ xe và viết thuê tại QuyenDuongIT.Com. Phương châm sống của bé là "No Pain, No Gain".